Informace k volbám do orgánů klubu ve volebním roce 2019

Konference klubu na svém jednání dne 2.2.2019 projednala průběh voleb a vylosovala dle volebního řádu ČKCHABJ, § 5 odst. 1 a 2 volební komisi ve složení:

Oblast č. 1 – Petr Komárek

Oblast č. 7 – Martin Křižák

Oblast č. 10 – Branislav Oravec – zvolen předsedou volební komise

 1. právo volit a být volen

toto právo je zakotveno ve stanovách klubu v čl. II, odst. 5a.

 • Právo volit má podle §1 odst. 1 VŘ každý právoplatný člen, tzn. že k datu volby probíhající v dané oblasti má zaplaceny členské příspěvky a je veden v evidenci členské základny. Pokud se člen nemůže z vážných příčin zúčastnit voleb (např. zdravotní důvody), může volit na základě písemné plné moci dané jinému právoplatnému členovi dané oblasti.
 • Právo kandidovat a být volen má podle § 1 odst. 2 VŘ každý právoplatný člen, který má zaplaceny členské příspěvky, je veden v evidenci členské základny a k 31.12.2019 dovršil věku 18-ti let (dovršení plnoletosti k termínu vyhlášení výsledku voleb je podmínkou vyplývající z ustanovení NOZ, tzn. Osoba zvolená do statutárního orgánu musí splňovat podmínku způsobilosti k právním úkonům).
 1. kandidátka do výboru klubu

Návrh kandidátů přijímá a zpracovává předseda volební komise, který ve spolupráci se stávajícím výborem klubu sestaví oficiální kandidátku do funkcí ve výboru klubu a volených komisí v termínech stanovených VŘ a konferencí klubu.

 • Kandidáti musí být navrženy přímo do funkcí pro které budou voleni (§2 odst. 3 VŘ ).
 • Kandidáti musí být se svou kandidaturou obeznámeni (zejména s náplní výkonu funkce) a musí s ní souhlasit (§2 odst. 4 VŘ). Součástí návrhu kandidáta do funkce, zaslaného předsedovi volební komise, musí být písemný souhlas navrženého člena o kandidatuře do navržené funkce.
 • Kandidáti navrženi do funkce výboru klubu (7 funkcí dle stanov čl. IV , odst. 2b) nemohou již kandidovat do jiných volených funkcí.
 • Dle § 2 odst. 5 mají právo podílet se na sestavení (resp. navrhovat kandidáty) všichni členové oblasti. Může nastat situace, že jeden člen bude navržen do více funkcí (nemělo by se to stát z důvodu nutnosti kandidáta písemně z návrhem souhlasit).

Pokud by přesto tato kolizní situace nastala, platí návrh, který splňuje podmínky kandidatury dané VŘ a byl předsedovi volební komise doručen dříve.

 

 1. Volba vedoucího oblasti

Volba vedoucího oblasti se řídí § 3 VŘ. Pro zachování regulérnosti volebního modelu FPTP je i na tuto funkci nutné navrhnout nim. 2 kandidáty.

 • Podmínky kandidatury jsou shodné s volbou do výboru klubu.
 • Kandidát na vedoucího oblasti může souběžně být kandidátem do kárné komise.
 1. volba komisí

Volba revizní a kárné komise se řídí § 4 VŘ.

 • Kandidáti do revizní komise nesmí kandidovat do jiných funkcí klubu, včetně orgánů volených mimo VŘ (např. bonitační komise).
 • Kandidáti do kárné komise mohou kandidovat na funkce vedoucího oblasti.
 1. termíny
 • návrhy kandidátů zaslané předsedovy volební komise do 31.7.2019  ( Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ) termín schválen konferencí. V období od 1.8.2019 do 31.8.2019 nebudou již přijímány návrhy v souladu s ustanovením §2 odst. 5., toto období je vyhrazeno pro zpracování doručených návrhů a případné doplnění kandidátky výborem klubu dle §2 odst. 6 a § 4 odst. 2 VŘ.
 • zpracování oficiální kandidátky a její zaslání na oblasti a zveřejnění na webu do 31.8.2019
 • volební schůze na oblastech probíhají v termínu od 1.9.2019 do 30.11.2019. Termín volební schůze oznámí vedoucí oblasti předsedovi volební komise.
 • doručení zapečetěných uren volební komisi do 15.12.2019
 • ostatní termíny se řídí volebním řádem

 

 1. platnost hlasovacího lístku
 • zvolený kandidát musí být jasně označen na oficiálním volebním lístku
 • označení kandidátů na volené funkce nesmí překročit počet pro danou funkci
 • není povinností volit do všech funkcí, za platný je považován hlasovací lístek na kterém je zvolen min. jeden kandidát

 

 1. odpovědnost
 • výbor klubu

ve spolupráci s předsedou volební komise za správnost a včasné doručení volebních lístků (kandidátek) vedoucím oblastí a zveřejnění na klubových stránkách. Případné doplnění návrhu kandidátů dle §2 odst. 6 a v dohodnutém termínu zaslání předsedovi volební komise.

 • vedoucí oblastí

odpovídají za proces zvolení oblastní volební komise (VO může být členem této komise), která pak přebírá průběh voleb na oblastní volební schůzi.

Odpovídá za evidenci členů oblasti v den volební schůze, zajištění hlasovacích lístků a ostatních tiskovin nutných k průběhu voleb a jejich předání oblastní volební komisi. Doručení zapečetěné urny volební komisi v termínu daném VŘ.

 • Oblastní volební komise

Odpovídá za počet vhozených volebních lístků do zapečetěné urny, který musí souhlasit s doloženou prezenční listinou voličů.

Za doložené plné moci v případě hlasování touto formou

Řádnou prezenční listinou voličů

Řádně vyplněnou přílohou VŘ

Plné moci, prezenční listina a zápis o průběhu voleb musí být součástí zapečetěné urny doručené volební komisi.

Za řádné zapečetění volební urny s vnějším čitelným označením oblasti

 • volební komise

Příjem a evidence doručených návrhů kandidátů

Kontrola údajů přijatých návrhů

Sestavení volebního lístku

Kontrola zapečetěných uren

Kontrola počtu hlasovacích lístků s počtem voličů, platnost hlasovacích lístků

Soulad prezenčních listin z uren s evidencí od ekonoma klubu

Správnost vyplnění doručených zápisů

Vyhlášení výsledků voleb v souladu termíny VŘ

 

Informace k volbám

Postup při volbách na oblastních schůzích open pdf

Příloha volebního řádu open pdf

Prohlášení kandidáta 

Plná moc 

Volební lístek 

Náplň funkcí v ČKCHABJ 

 

Kandidáti

Seznam kandidátů 

Oblast č. 4 

Martin Rajgl 

Aleš Doležal 

 

Termíny volebních schůzí

Oblast č. 1 - 11.10.2019 - Zápis ze schůze oblast č. 1 

Oblast č. 2 - 12.10.2019 - Zápis ze schůze oblast č. 2 

Oblast č. 3 - 2.11.2019

Oblast č. 4 - 20.9.2019 - Zápis ze schůze oblast č. 4 

Oblast č. 5 - 10.11.2019

Oblast č. 6 - 29.9.2019 - Zápis ze schůze oblast č. 6 

Oblast č. 7 - 8.9.2019   - Zápis ze schůze oblast č. 7 

Oblast č. 8 - 11.10.2019

Oblast č. 9 - 20.9.2019 - Zápis ze schůze oblast č. 9 

Oblast č. 10 - 28.9.2019